KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 4. Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 5. Prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także do umierania w spokoju i godności.
 6. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 7. Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczeń lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 9. Prawo do opieki duszpasterskiej.
 10. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 11. Obowiązek przestrzegania regulaminu organizacyjnego, w szczególności poszanowania praw pacjentów przebywających w tej samej sali chorych i oddziale.
 12. Obowiązek zastosowania się do zaleceń personelu medycznego.
 13. Całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania innych substancji psychotropowych, w tym leków przepisanych przez innych lekarzy bez porozumienia z lekarzami oddziału.

 

KONTAKT

"OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku"

ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko

tel. +48 87 520 22 95    fax 87 520 25 43

olmedica@olmedica.pl

NIP 847-14-88-956     REGON 519558690

Prezes: Katarzyna Mróz

Prokurent: Henry De Jesus Leon Rodriguez

Przydatne Linki: