Zadzwoń
Napisz
Opcje ustawień

Dla pacjenta

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA polski   |   український
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 • Prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także do umierania w spokoju i godności.
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczeń lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego - prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
 • Prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Obowiązek przestrzegania regulaminu organizacyjnego, w szczególności poszanowania praw pacjentów przebywających w tej samej sali chorych i oddziale.
 • Obowiązek zastosowania się do zaleceń personelu medycznego.
 • Całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania innych substancji psychotropowych, w tym leków przepisanych przez innych lekarzy bez porozumienia z lekarzami oddziału.

Ochrona Danych Osobowych RODO 

Zasady odwiedzin pacjentów
 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie, bez ograniczeń.
 2. Wyjątek stanowi Sala intensywnego nadzoru, gdzie odwiedziny odbywają się wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza zabezpieczającego pracę oddziału.
 3. W szczególnych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się w godzinach nocnych.
 4. Odwiedziny pacjentów winny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
 5. Odwiedziny mogą odbywać się w Sali dziennego pobytu, jadalni oddziału.
 6. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w Sali chorych odwiedziny mogą być innych pacjentów przebywających w Sali chorych odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone przez Ordynatora/Koordynatora oddziału. Ograniczanie odwiedzin dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Prezes Zarządu.
 7. Odwiedzający zobowiązany jest zachować ciszę i spokój w Szpitalu.
 8. Odwiedzających obowiązuje zakaz: manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
 9. Odwiedzających obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych, dostarczania artykułów żywnościowych, które zostały zabronione przez lekarza, odwiedzin w stanie nietrzeźwym, przynoszenia przedmiotów, których posiadanie w Szpitalu jest zbędne, wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierząt do budynków szpitala, siadania na łóżkach szpitalnych.
 10. Nie wolno oddalać się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki.
 11. Osoba odwiedzająca ma obowiązek podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu szpitala w trakcie odwiedzin.
 12. Osoby odwiedzające nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu podlegają wydaleniu poza Szpital.
© 2024 "OLMEDICA sp. z o.o. w Olecku" Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Tworzenie stron internetowych Jellinek Tworzenie stron internetowych Jellinek
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies